Integritetspolicy

Gäller fr.o.m. 2023-09-22

Ladda ned integritetspolicyn som PDF

 

Vi har som mål att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Du ska dessutom kunna vara säker på att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som är tillämpliga inom detta område.

I vår integritetspolicy vill vi därför berätta om hur vi på Rusta arbetar med hanteringen av dina personuppgifter. Rustas integritetspolicy gäller vår webbplats www.rusta.com, när du handlar varor och tjänster från Rusta, när du har kontakt med Rusta eller om du blir medlem i Club Rusta. Beroende på hur din relation till Rusta sett ut, kan det vara så att endast vissa delar av denna integritetspolicy gäller dig.

I detta dokument kan du också läsa mer om de rättigheter som du har gentemot Rusta och hur du kan nyttja dessa. Utöver vår integritetspolicy gäller särskilda villkor vid köp av Rustas beställningsvaror och för medlemskap i vårt lojalitetsprogram; Club Rusta. Om du skulle ha några ytterligare frågor efter att ha tagit del av innehållet i denna policy är du alltid välkommen att kontakta Rusta genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@rusta.com.

 

För att underlätta för dig att ta del av innehållet i vår integritetspolicy så finner du nedan en förteckning över innehållet. Du kan enkelt klicka på respektive rubrik för att gå direkt till det relevanta stycket.

 

Innehåll i denna integritetspolicy

Personuppgifter och behandling av personuppgifter - vad är det och vad innebär det för mig?

Vem ansvarar för de personuppgifter som jag anförtror Rusta?

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som kund?

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som företagsrepresentant för en leverantör eller samarbetspartner?

Hur använder Club Rusta min information och mina personuppgifter för marknadsföring?

Hur lång tid sparar Rusta mina personuppgifter?

Varifrån hämtar Rusta mina personuppgifter?

Till vilka samarbetspartners lämnar Rusta ut min information och mina personuppgifter?

Var, rent geografiskt, behandlar Rusta mina personuppgifter?

Som registrerad kund eller Rusta Club-medlem, vilka rättigheter har jag?

Allmänt om Cookies och hur använder Rusta cookies?

Mina personuppgifter – hur skyddas de?

Övriga länkar

Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?

 

 


 

Personuppgifter och behandling av personuppgifter – vad är det och vad innebär det för mig?

Personuppgifter är varje upplysning som avser en levande identifierad eller identifierbar fysisk person. Det betyder att begreppet personuppgifter inbegriper information som namn, e-postadresser och telefonnummer. Det innebär också att uppgifter som bilder, fingeravtryck och röstinspelningar betraktas som personuppgifter - även om det krävs ytterligare information för att exakt identifiera vem personen är. Krypterade uppgifter ska också betraktas som personuppgifter, i den händelse som uppgifterna kan komma att avkrypteras.

Behandling av personuppgifter är hantering eller kombinationer av hanteringar som berör personuppgifter. Behandling är kort sagt det arbete som görs med dina personuppgifter. Vanligt förekommande behandlingar är insamling, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter.

 


 

Vem ansvarar för de personuppgifter som jag anförtror Rusta?

Rusta AB, org.nr. 556280-2115, Kanalvägen 12, 4tr. Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, är så kallad "personuppgiftsansvarig". Det innebär att vi ansvarar för att hanteringen av de personuppgifter som du anförtrott oss sköts på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Det innebär också att vi är ansvariga för att detta sker i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller inom detta område. Rusta har ett IT-system i vilket alla våra affärstransaktioner lagras. I detta system sparas även de personuppgifter och databaser ("Data") som dessa affärstransaktioner genererar. Denna IT-infrastruktur hanteras av Rusta och av våra utvalda samarbetspartners. Det innebär att Rusta har ett så kallat "bestämmande inflytande" över denna Data. Genom Rustas avtal med utvalda samarbetsbolag kan vi säkerställa en korrekt hantering av de personuppgifter som du anförtrott oss. Under rubriken "Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?" hittar du all information som du behöver för att kontakta oss, om du skulle ha frågor kring detta. 

Vad är ett "dataskyddsombud"?

Rusta har utsett ett dataskyddsombud ("Dataskyddsombudet"). Vårt dataskyddsombud har uppgift att säkerställa att Rusta behandlar alla de personuppgifter som du anförtror oss i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller för detta område. Kontaktuppgifterna till Rustas dataskyddsombud är gdpr@rusta.com eller Rusta AB, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby. Märk ditt brev med "Dataskyddsombudet"

 


 

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som kund? 

  

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Hantering av beställning och köp.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Leverans av beställningsprodukter (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Underskrifter vid köp och reklamation
 • Genomföra kreditupplysningar samt identifiering av representant eller enskild näringsidkare för att kunna erbjuda köp mot faktura.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Leveransadress
 • Köpinformation (t.ex. kvitto eller motsvarande som styrker köp)
 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter (i förekommande fall)

 

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om köp. Behandlingen är nödvändig för att Rusta ska kunna fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan Rusta inte fullgöra avtalet och kommer därför att neka dig köpet. Behandlingen av företagsrepresentanters uppgifter sker med stöd av Rustas berättigade intresse av att kunna sälja varor till representantens uppdragsgivare (intresseavvägning).

 


 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Administration av medlemskap i Club Rusta.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Skapande och hantering av inloggningskonto.
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Sammanställa tidigare köp
 • Hantering av dina kundval (t.ex. dina inställningar).

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Köphistorik.
 • Inställningar av dina personliga val.
 • Adressuppgifter via behörigt och ackrediterat företag

 

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Club Rusta. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Club Rusta. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och du kommer inte kunna bli medlem i Club Rusta.

 


 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Hantering av kundserviceärenden som att t. ex. besvara frågor kring produkter och leveranser. Inspelning av kundservicesamtal syftar till att förbättra servicenivån.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Kommunikation med kund och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
 • Identifiering av kund.
 • Hantering och utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
 • Utbilda kundservicepersonal

Vilka uppgifter som behandlas i det enskilda fallet beror på vad som är nödvändigt i förhållande till ärendets natur.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Användaruppgifter för Club Rusta (endast Club Rusta-medlemmar).
 • Facebook ID, Instagram ID, IP-adress
 • Samtalsinspelning
 • Din korrespondens som beroende på ärendets natur exempelvis kan innehålla kvitto, läkarintyg, kontoutdrag och kontonummer.
 • Eventuella försäkringsersättningar.
 • Namn och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter (i förekommande fall)

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Rustas berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice. Behandlingen av företagsrepresentanters uppgifter sker med stöd av Rustas berättigade intresse av att kunna tillhandahålla kundservice till representantens uppdragsgivare (intresseavvägning).

 


 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Fullgörande av företagets rättsliga förpliktelser.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag (t.ex. Rustas skyldigheter gällande bokföring, produktansvar och konsumentköp).
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Korrespondens
 • Plats och tidpunkt för köp
 • Användaruppgifter för Club Rusta (i förekommande fall)
 • Namn och kontaktuppgifter till företagsrepresentant (i förekommande fall) 

 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Rustas förpliktelser enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och det kan vara så att du inte kan genomföra ett köp eller utnyttja dina rättigheter enligt lagstiftningen. Behandlingen av företagsrepresentanters uppgifter sker med stöd av Rustas berättigade intresse av att kunna sälja varor till representantens uppdragsgivare (intresseavvägning).

 


 

 Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Ta kontakt med dig och ge dig personliga erbjudanden och förmåner i egenskap av medlem i Club Rusta.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Skapande av personligt anpassade erbjudanden och andra liknande åtgärder
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din köphistorik, ålder, kön, bostadsort
 • Personlig kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn
 • E-postadress.
 • Personnummer
 • Kön.
 • Bostadsort.
 • Hemmavaruhus
 • Köphistorik.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. öppningsstatistik på digitala utskick).
 • Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.
 • Uppgifter om bonuspoäng (i den utsträckning Rusta tillämpar ett poäng- eller bonussystem)

 

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Club Rusta. Behandlingen är nödvändig för att Rusta ska kunna fullgöra avtalet om medlemskap i Club Rusta. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och du kommer inte kunna bli medlem i Club Rusta.

 


  

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Utskick av påminnelser om att slutföra registrering till kundklubben samt allmän (ej personlig) direktmarknadsföring via SMS och E-post

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Skicka SMS med påminnelse om att slutföra registreringen till Club Rusta
 • Direktmarknadsföring via SMS och E-post (ej personligt anpassad)

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Personnummer (i förekommande fall)
 • E-postadress (i förekommande fall)
 • Telefonnummer

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Påminnelser och allmän (ej personlig) direktmarknadsföring via SMS kan komma att skickas till de personer som har påbörjat registringsprocessen till Club Rusta, men ej slutfört denna. I och med att dessa personer har visat intresse för Rustas sortiment och erbjudanden gör Rusta bedömningen att behandlingen kan ske med stöd av en intresseavvägning även fast medlemsvillkoren ännu ej är godkända.

 


 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Genomförande och hantering av tävlingar eller event.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Kommunikation i samband med deltagande i en tävling eller ett event (anmälning, korrespondens, utvärdering, utdelning av vinst osv.)
 • Identifiering.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn.
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress).
 • Uppgifter lämnade i samband med, eller genom, tävling/event

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Rustas berättigade intresse av att marknadsföra Rusta genom att arrangera tävlingar eller event.

 


 

 Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Generell utvärdering, utveckling och förbättring av våra tjänster, produkter, erbjudanden och kommunikation. Bl. a. genom analys och segmentering för riktade kampanjer inom ramen för Club Rusta.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Skapande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment och tillhörande erbjudanden.
 • Analys av postnummer och interaktioner med e-postutskick för att förbättra distribution av reklam

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • E-postadress (endast Club Rusta-medlemmar)
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Interaktioner med e-postutskick (t.ex. öppningsstatistik på digitala utskick) (endast Club Rusta-medlemmar)
 • Postnummer (endast Club Rusta-medlemmar)
 • Köphistorik (endast Club Rusta-medlemmar)

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Rustas berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 


 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen

 • Förebyggande av stölder i varuhusen samt göra gällande Rustas eventuella rättsliga anspråk i samband med brott

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Kamerabevakning.
 • Dokumentering av händelser.
 • Överföring till myndighet.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Bildmaterial från kamerabevakning.
 • Incidentrapporter.

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Rustas berättigade intresse av att förhindra och förebygga brott i våra varuhus samt kunna göra gällande våra rättsliga anspråk i samband med brott. I förekommande fall kan överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter komma att ske i syfte att fullgöra Rustas rättsliga förpliktelser eller för att kunna göra gällande Rustas rättsliga anspråk.

 


  

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Underlätta användningen av Rustas hemsida samt erbjuda relevant marknadsföring.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Lagring och hämtning av information via cookies för att föra statistik över besök på hemsidan.
 • Lagring och hämtning av information via cookies för att hantera dina inställningar på hemsidan.
 • Anpassad webbannonsering via tredje part.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Information från cookies (ex. att du besökt vår hemsida eller att du visat intresse för viss vara på hemsidan).

 

Laglig grund: Samtycke. Behandlingen sker om du har lämnat ditt samtycke vid besök på Rustas hemsida. 

 


 

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som företagsrepresentant för en leverantör eller samarbetspartner?

 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • För att administrera vår relation med dig eller den organisation som du representerar samt upprätthålla våra kontaktlistor.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Kommunikation med dig.
 • Identifiering vid leverans till någon av våra butiker.
 • Förande av kontaktlistor för leverantörer och samarbetspartners.

Vilka behandlingar som sker i det enskilda fallet beror på vad som är nödvändigt i förhållande till relationen mellan dig, eller organisationen du representerar, och Rusta.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn.
 • Arbetsgivare och titel.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Betalningsuppgifter.
 • Din korrespondens.

Vilka uppgifter som behandlas i det enskilda fallet beror på vad som är nödvändigt i förhållande till relationen mellan dig, eller organisationen du representerar, och Rusta.

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Rustas berättigade intresse av att administrera relationen mellan dig, eller organisationen du representerar, och Rusta (intresseavvägning).

 


 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

 • Fullgörande av företagets rättsliga förpliktelser.

 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag (t.ex. Rustas skyldigheter gällande bokföring).

 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn.
 • Arbetsgivare och titel.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Betalningsuppgifter.

 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Rustas förpliktelser enligt lag. Uppgifterna måste lämnas för att det ska vara möjligt för Rusta att ha en affärsrelation med dig eller den organisation du representerar.

 


 

Hur använder Club Rusta min information och mina personuppgifter för marknadsföring?

Rusta säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part i reklamsyfte. Rusta vill lära känna sina kunder bättre. Detta för att vi ska kunna belöna lojalitet och anpassa våra erbjudanden för dig som är medlem i Club Rusta. Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig personliga erbjudanden genom direkt marknadsföring. I Rustas direktmarknadsföring ingår profilering för att vi ska kunna ge dig erbjudanden baserade på dina preferenser, ditt köpbeteende samt dina eventuella behov enligt följande kriterier:

 • köp av visst sortiment eller viss vara;
 • köpens storlek under en viss tid;
 • inköpsbelopp och köpfrekvens;
 • köp i ett särskilt varuhus eller i särskilda grupper av varuhus; och
 • ålder, kön, hushållssammansättning och boendeform.

 

Om du inte vill få personlig direktreklam eller erbjudanden kan du kontakta Rusta och begära att det upphör. Eftersom en viktig del av Club Rusta är att Club Rusta ska kunna tillhandahålla personlig direktreklam och erbjudanden, innebär en invändning mot detta emellertid att Rusta har rätt att avsluta ditt medlemskap i Club Rusta. Kontaktuppgifter till Rusta för att göra en sådan begäran hittar du under rubriken "Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?".

 


 

Hur lång tid sparar Rusta mina personuppgifter?

Rusta kommer inte lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Exempel på sådana ändamål kan vara hantering av garantiärenden, eller att Rusta enligt lag är skyldig att lagra dina personuppgifter under en viss period. Ett ytterligare ändamål kan vara för att fastställa, göra gällande eller försvara Rustas rättsliga anspråk, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

I det fall du är medlem i Club Rusta gäller separata villkor. Då kommer Rusta bland annat att marknadsföra sig till dig som medlem upp till 24 månader efter din senaste aktivitet, till exempel om att du handlat, deltagit i evenemang eller besökt "mina sidor" på www.rusta.com. Uppgifter från samtalsinspelningar som sker i utbildningssyfte raderas senast 28 dagar efter inspelningsdatumet. Bildmaterial från vår kameraövervakning lagras i två månader innan det raderas, om inte särskilda omständigheter kräver en längre lagring, exempelvis om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk från Rusta.

För att uppfylla relevant bokföringslagstiftning så kommer vissa personuppgifter sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, som denna data tillhörde, avslutades.

 


 

Varifrån hämtar Rusta mina personuppgifter?

Rusta har rätt att samla in personuppgifter från en så kallad "tredje part" - utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig baserat på dina köp och på hur du använder våra tjänster. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. För att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig så kan adressuppgifter från behöriga och ackrediterade register komma att samlas in. 
 2. Vi kan även samla in uppgifter gällande kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. Vänligen observera att detta enbart omfattar enskilda näringsidkare.
 3. I de fall som kunden ber om hjälp med ett ärende som berör ett annat av Rustas koncernbolag kan även uppgifter från andra av Rustas koncernbolag samlas in.
 4. Medlemsuppgifter i Club Rusta samlas in från våra samarbetspartners om du blir medlem eller loggar in genom en inloggningstjänst från sådan samarbetspartner, exempelvis Klarna.

Notera att om du blir medlem eller loggar in genom Klarna kan du välja att vi ska hämta dina uppgifter från Klarna. I sådana fall kommer de personuppgifter som du har registrerat hos Club Rusta att ersättas med de uppgifter som vi hämtar från Klarna. 

 


 

Till vilka samarbetspartners lämnar Rusta ut min information och mina personuppgifter?

Personuppgiftsbiträden: Rusta kan behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part, exempelvis till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Detta inbegriper leverantörer som hanterar transporter av beställda produkter samt vid distribution av erbjudanden. För dig som önskar betala via delbetalning erbjuder Rusta en lösning i form av betalning via betalnings- och kreditföretag. Dessa företag behöver dina personuppgifter i kreditupplysningssyfte och för att kunna upprätta tillhörande kreditavtal. Rusta lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen och andra offentliga register. Rusta upprättar emellertid avtal med alla personuppgiftsbiträden först. Genom dessa avtal garanterar personuppgiftsbiträden säkerheten för de personuppgifter som de behandlar och åtar sig därmed också att följa Rustas säkerhetskrav och begränsningar, liksom krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Andra personuppgiftsansvariga (tredje part): Rusta kan även behöva lämna ut personuppgifter till tredje part i situationer då det finns juridisk skyldighet, eller för att fullfölja Rustas åtagande mot dig som kund. När personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Observera att Rusta inte säljer dina personuppgifter till tredje part i reklamsyfte.

 


 

Var, rent geografiskt, behandlar Rusta mina personuppgifter?

Rusta strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vid en eventuell överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES vidtar Rusta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade. Vi kommer även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Exempelvis kan uppgifter som samlas in på Rustas hemsida genom Google Analytics och Meta pixel komma att överföras till Google och Meta Platforms (tidigare Facebook) i USA. Dina personuppgifter skyddas då genom dessa aktörers anslutning till EU-U.S. Data Privacy Framework. Mer information om EU-U.S. Data Privacy Framework finns tillgängligt på https://www.dataprivacyframework.gov/s/

 


  

Vilka rättigheter har jag?

Du har när som helst rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. I detta registerutdrag kan du även få information om ändamålen för behandlingen av dessa personuppgifter, liksom information om varifrån dessa personuppgifter har hämtats och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i ditt registerutdrag få information om hur länge uppgifterna kommer att lagras eller vilka kriterier som används för att fastställa denna tidsperiod.

En begäran om att få ta del av sådan information måste vara skriftlig och ska skickas till Rustas kundservice på den adress som anges nedan under stycket "Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?".

Du har också rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär rätten att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rusta kommer, på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Dock är Rusta i vissa fall juridiskt skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter har du rätt att begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter, liksom rätt att invända mot behandlingen. Detta under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning tillåter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, har frågor om vilka personuppgifter som Rusta har om dig eller om du vill veta mer om denna integritetspolicy, så tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter till Rusta hittar du under rubriken "Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?".

Om du är missnöjd med Rustas behandling av dina personuppgifter så kontakta oss gärna. Vi kommer göra vårt allra bästa för att behandla dina klagomål. På Rusta har vi som mål att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt, i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som är gäller inom detta område. Skulle Rusta enligt din mening misslyckas med detta, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 


 

Allmänt om Cookies och hur Rusta använder cookies

Rusta använder cookiesliknande tekniker för att tillhandahålla vissa funktioner på sin webbplats www.rusta.com. Det gör vi för att förbättra vår webbplats, leverera en bättre och mer personlig service, liksom för marknadsföring. Denna information lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Denna information används sedan för att vi ska kunna tillhandahålla automatisk inloggning och för att komma ihåg dina eventuella val av inställningar på webbplatsen. Rusta använder cookies i enlighet med Rustas policy för cookies. Läs mer om denna på https://www.rusta.com/se/information/cookies/.

 


 

Mina personuppgifter – hur skyddas de?

På Rusta har vi som mål att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt, i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som är tillämpliga inom detta område. Rusta har därför tagit en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att värna dina personuppgifter. Detta för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Rusta kommer inte att lämna ut dina uppgifter utöver än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Rusta sig av datanätverk. Dessa datanätverk är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd som är utformade enligt branschstandard. För att säkra integriteten för de personuppgifter som du anförtror oss via Internet använder Rusta krypteringsteknik när sådana personuppgifter överförs till Rustas servrar. Rustas säkerhetsrutiner uppdateras ständigt för att hålla takten med den tekniska utvecklingen.

 


 

Övriga länkar

På www.rusta.com kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Rusta inte har bestämmande inflytande över. Dessa länkar omfattas inte av denna integritetspolicy. Rusta tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som www.rusta.com länkar till.

 


  

Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?

Om du har frågor om hur Rusta hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter, tveka inte att kontakta Rusta på gdpr@rusta.com, via telefon på 0771-28 10 10, eller via brev på Rusta AB, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby. Märk ditt brev med "Dataskyddsombudet".

 


 

Kan Rusta ändra sin integritetspolicy?

Rusta har rätt att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid mindre justeringar publicerar vi den ändrade integritetspolicyn på vår hemsida; www.rusta.com. Vid samma tillfälle publiceras även information om när ändringarna träder i kraft. Om Rusta skulle komma att göra mer omfattande ändringar av integritetspolicyn så informerar vi dig via e-post. Detta förutsätter dock att vi har tillgång till din e-postadress. Om Rusta inte har tillgång till din E-postadress så kommer vi, så långt möjligt, informera dig på annat sätt. Om du inte accepterar de ändringar som Rusta gjort i integritetspolicyn har du rätt att kräva att ditt medlemskap i Club Rusta upphör innan den ändrade integritetspolicyn börjar gälla. Om du inte är medlem i Club Rusta kan du kräva att Rusta stoppar sin behandling av de personuppgifter som du anförtrott oss innan ändringarna i integritetspolicyn träder i kraft.

 


 

Integritetspolicy – Till dig som är anhörig till en av våra medarbetare

Som anställd på Rusta AB ber vi alla medarbetare att registrera en anhörigkontakt i ett system som vår HR-avdelning ansvarar för. I samband med det uppmanar vi även alla anställda att informera den person de avser att registrera som anhörig innan själva registreringen görs. När information registrerats i det aktuella systemet antas du därför vara informerad. Läs mer här: Integritetspolicy – Till dig som är anhörig till en av våra medarbetare